**********************************

Biomoart zu Walfer

virun der Sportshaal

den 2 Juli 2022 vun 9.00-13.30

******************************